Obchodní podmínky

Společnost: Česká Schránka s.r.o.
Se sídlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
IČ: 09266585

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117950, obchodní podmínky pro telefonický prodej produktů magazínu Česká Schránka.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Česká Schránka s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, identifikační číslo: 09266585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117950 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím telefonického prodeje.

1.2 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou a nebude automaticky prodloužena po uplynutí této doby. Doba platnosti kupní smlouvy je uvedena na objednávce. Pokud není platnost kupní smlouvy blíže specifikována, činí 12 měsíců ode dne realizace zakázky.

2.2 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká telefonickým souhlasem kupujícího. Následně prodávající odešle elektronickou poštou kupujícímu shrnutí objednávky a další dotazy či upřesnění nutné k realizaci jeho zakázky.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 

Cenu dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801830265/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2 

Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je uveden na objednávce. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3 

Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

3.4 

Doba splatnosti faktury je 14 dní. Prodloužená splatnost faktury činí 30 dní.

3.5

V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vráceno 50% celkové kupní ceny. Tato částka bude poslána kupujícímu na uvedený účet nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

4.2 

Platným odstoupením od smlouvy se rozumí písemné vyjádření zaslané na adresu Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, v termínu do 14 dnů od telefonického potvrzení – resp. od vzniku závazné objednávky. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat především údaje o kupujícím (název firmy, kontaktní telefon, e-mail) a číslo bankovního účtu.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1

Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.2

Kupující je povinen poskytnout požadovanou součinnost pro realizaci sjednaného produktu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od písemné či telefonické výzvy. Pokud kupující nebude poskytovat součinnost v této lhůtě, je prodávající oprávněn využít vlastních možností pro realizaci zakázky dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nebude-li to možné, zastaví prodávající realizaci produktu, a to až do doby, než kupující tuto součinnost poskytne. Obě strany se dohodly, že tento stav není důvodem pro zrušení objednávky, ani neposkytuje kupujícímu nárok na prodloužení dané služby.

5.3

Pokud se jedná o realizaci produktu na webových stránkách kupujícího, v případě neposkytnutí nutné součinnosti ze strany kupujícího (zejména se tímto rozumí přístupové údaje k administraci webu, FTP serveru, doméně, hostingu apod. – kdy absence těchto údajů zamezuje prodávajícímu provést realizaci objednávky) je prodávající oprávněn takovouto službu nebo její část zaslat kupujícímu elektronicky a ten si následně její implementaci do webu zajistí sám a na svoje náklady. Tímto není dotčena cena sjednané služby a tato se považuje za dodanou a uzavřenou ve chvíli zaslání na adresu kupujícího.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 

Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 

Kupující souhlasí se zpracováním všech poskytnutých údajů.

6.3 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.4 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5 

Prodávající nebude osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávat třetím osobám.

6.6 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.7 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

       6.7.1  požádat prodávajícího o vysvětlení,

       6.7.2  požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

6.8 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

6.9 

Kupující se zavazuje, že všechny informace, texty, obrázky či další materiály jsou pravdivé a disponuje autorskými právy. Pokud toto nebude platit, jdou veškerá rizika k tíži kupujícího.

6.10 

Po zajištění prezentace budete vyzváni ke korektuře výsledného díla. Na korekturu se sjednává lhůta 3 pracovních dní. Pokud v této lhůtě nebudeme mít reakci, považujeme prezentaci za odsouhlasenou a bude zveřejněna.

6.11 

Po korektuře jsou veškeré informace, které jsou zveřejněny, považovány za kupujícím odsouhlasené jako platné, pravdivé a nevztahují se k nim práva třetích stran. Pokud by se prokázal opak, kupující přijímá veškerou odpovědnost.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Doba uveřejnění PR článků je uvedena jako neomezná, nejdéle však po dobu provozu webu ceskaschranka.cz. Funkce počítadlo návštěv zobrazuje průměrný počet návštěvníků webu.

7.3 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty: ceskaschranka@ceskaschranka.cz

V Brně dne 22. 06. 2020