Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. se zabývá výzkumem všech druhů hospodářských zvířat, ale zároveň je kladen důraz především na problematiku kontroly zdraví skotu, prasat a drůbeže. Pozornost je však věnována i dalším druhům zvířat. Jsou jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti veterinární medicíny s významným podílem aplikovaného výzkumu. Hnací silou ústavu je spolupráce s průmyslovými a inovativními firmami s cílem zajistit přenos výsledků odborné a vědecké činnosti do praxe. Odborné zaměření je dáno zejména profilací jednotlivých oddělení ústavu. Největším potenciálem instituce je využití experimentálních stájí s laboratorním zázemím s využitím vědomostí a zkušeností pracovníků instituce.

Z historie VUVeL

Výzkumný ústav veterinárního lékařství byl rozhodnutím ministra zemědělství zřízen 10. 9. 1955. Stalo se tak v rámci Československé akademie zemědělských věd, s celostátní působností a sídlem v Brně. Do té doby byl veterinární výzkum souběžnou činností pedagogické práce na tamější Vysoké škole veterinární. Přípravné práce probíhaly v dalších dvou letech, stavební místo bylo vybráno v katastru Medlánky v severozápadní části Brna. Výstavba areálu byla zahájena v roce 1958. Na dvanácti hektarech volné plochy byly vybudovány 3 laboratorní pavilony s administrativní budovou, pokusnými stájemi, bytovými domy a dalšími objekty. Vědecké týmy ústavu se následně po dobu několika desetiletí věnovaly problematice tlumení nejvýznamnějších onemocnění hospodářských zvířat a významně přispěly k dosažení dnešní vysoké úrovně veterinární medicíny a živočišné výroby v České republice. V lednu 2007 se VÚVeL transformoval ve veřejnou výzkumnou instituci, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. V posledních letech byla také zahájena revitalizace stavebních objektů ústavu.

Současnost výzkumné instituce

Význam a opodstatnění existence Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v plné míře trvá. Mimo jiné proto, že poruchy zdravotního stavu se staly limitem produkce hospodářských zvířat a ekonomické prosperity jejich chovatelů. Ale také proto, že problematice kontroly zoonóz a dalších onemocnění, prosazování principů produkční a preventivní medicíny, vypracování metodiky sběru, zpracování a využití dat o výskytu chorob, antimikrobiální rezistenci, garanci bezpečnosti potravin, vývoji vakcín i dalším odborným úkolům a oblastem se v současnosti ve světě věnuje velká pozornost a v těchto oblastech je VÚVeL v ČR nezastupitelný. Ještě daleko významnější roli však hraje jeho vědecká úroveň a schopnost předat svoje poznatky badatelské komunitě i zemědělské a potravinářské praxi.

Jedinečné vybavení a naše oddělení

Ústav má akreditovaná uživatelská zařízení pro výzkum na hospodářských i laboratorních zvířatech. Výzkumní pracovníci mají možnost provádět experimenty i v laboratoři s 3. stupněm biologické bezpečnosti. VÚVeL také pečuje o sbírku patogenních mikroorganismů s takřka 600 kmeny virů a více než 1300 kmeny bakterií. Laboratoře ústavu jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou – chromatografy s hmotnostními spektrometry, průtokovými cytometry, sekvenátory, mikroskopickou technikou, včetně transmisní a skenovací elektronové mikroskopie a možnosti in-vitro zobrazování živých organismů.

Oddělení Výzkumného ústavu veterinárního lékařství

  • infekční choroby a preventivní medicína
  • mikrobiologie a antimikrobiální rezistence
  • genetika a reprodukční biotechnologie
  • farmakologie a toxikologie

Součástí VÚVeL jsou také experimentální stáje (vedené Marií Sobotkovou) s možností realizace experimentů při dodržení jak pravidel bezpečnosti, tak zásad welfare zvířat. Technologie chovu umožňuje ustájení experimentálních zvířat od myši po velká hospodářská zvířata včetně ryb a to v režimu neinfekčním (tzv. otevřený chov), bariérovém (infekce) tak GMO.Pro všechny objekty je uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat.


Kontakty

Hudcova 296/70
Brno – Medlánky 621 00
+420 533 331 111
podatelna@vri.cz
www.vri.cz


Provozní doba

Dle telefonické domluvy


Klíčová slova

Brno, výzkumný ústav, veterinární ústav, ústav Brno, experimentální stáje, hospodářská zvířata, laboratoř